Annuleringsbeleid

Annuleringsbeleid van TNP Fiscaaladvies VOF

Na kennis te hebben gemaakt met het op de website gepresenteerde prijsmodel, meldt de klant zich aan voor het ontvangen van de definitieve offerte samen met een individueel opgesteld contract.

Het contract wordt per email aan de klant verstuurd en dient digitaal te worden ondertekend. De klant ontvangt na ondertekening van het contract zelf een ondertekend exemplaar en is vanaf dit moment onderworpen aan de volgende annuleringsvoorwaarden (zoals vermeld in het ondertekende contract) met betrekking tot de administratieve dienstverlening van TNP Fiscaaladvies VOF voor zijn/haar bedrijf:

  1. Het contract kan met wederzijds goedvinden van de partijen worden beëindigd met een opzegtermijn van 1 maand, maar niet eerder dan na het einde van het volledige (facturatie)kwartaal.
  2. De opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk per e-mail of in de vorm van een brief te geschieden.
  3. Elke vorm van aanpassing binnen het contact moet schriftelijk worden gepresenteerd in de vorm van een bijlage om als geldig te worden beschouwd. 
  4. Indien de klant niet voldoet aan de voorwaarden in het individueel getekende contract of de betaling voor de geleverde dienst niet binnen de in het contact genoemde termijn voltooit, behoudt TNP Fiscaaladvies zich het recht voor het contact per direct te beëindigen zonder inachtneming van de eerdergenoemde opzeggingsperiode.
  5. Elke partij heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen in geval van grove tekortkoming in de nakoming van de wederzijdse verplichtingen van de partijen die in het contact worden genoemd. 
  6. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de betalingen voor door TNP Fiscaaladvies verleende diensten tot het einde van de opzegtermijn. In die periode is TNP Fiscaaladvies nog steeds verantwoordelijk voor het verlenen van de administratieve verplichtingen aan de klant zoals het tot nu toe het geval is geweest. 
  7. Na beëindiging van het contact en het verstrijken van de opzegtermijn (indien van toepassing) is de opdrachtgever direct niet meer verplicht tot betaling van de dienst.